شهریور 26, 1397 منتشرشده در سینما

فیلم درباره تبعیض نژادی 

شهریور 26, 1397 منتشرشده در سینما

تصویری منطقی و بدون قهرمان‌بازی‌های افراطی

شهریور 26, 1397 منتشرشده در نمای نزدیک

یک فیلم واقعاً ترسناک

شهریور 3, 1397 منتشرشده در سینما

خیز کیدمن برای جایزه اسکار امسال

تیر 16, 1397 منتشرشده در سینما

داستانی پیچیده و غافلگیری‌های دیوانه‌وار