آذر 6, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

خود من هم در این دنیا یک موضوع هستم

آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

هر چیزی که با عواطف سروکار دارد باید بیرونی شود

آبان 15, 1397 منتشرشده در اخبار

نوشتن، به‌مثابه به تصویر کشیدن ایگوهای تجربی

مهر 18, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

حتی برای خود ما زن‌ها هم پذیرفتن اتوریته علمی و فرهنگی زن‌ها جا نیفتاده