شهریور 14, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

معنویتی جهان‌شمول و بی‌تعصب

دی 13, 1395 منتشرشده در فرهنگ و ادب

چهل سال از خاموشی پابلو نرودا شاعر پرآوازه شیلی می‌گذرد. شعر او هنوز هم خوانندگان بسیار دارد؛ اما رمز و راز مرگش در روزهای پس از کودتای پینوشه در شیلی نیز دوباره بحث‌انگیز شده است.

آبان 14, 1394 منتشرشده در فرهنگ و ادب

 گذر از خاطره های بدلی