فروردين 19, 1400 منتشرشده در سینما

واگويه‌های ذهنی يك پدر...

فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی

اسفند 11, 1399 منتشرشده در تصویر روز

ناتوراليسم تلخ و خشن پايين‌شهری