آذر 7, 1399 منتشرشده در سینما

نمای کوپا باشکوه‌ترین برداشت تاریخ سینما

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همچنان حرکت به‌سوی افق متعالی زندگی

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

اهمیت توالی تصاویر و هویت سینمایی