آبان 21, 1399 منتشرشده در سینما

2 روایت درباره شون کانری و کارنامه هنری‌اش

شهریور 27, 1399 منتشرشده در سینما

در جست‌وجوی زمان از دست رفته

شهریور 27, 1399 منتشرشده در سینما

بازیگری ماندگار

شهریور 27, 1399 منتشرشده در سینما

توانمند، بی حاشیه، قدر نادیده