دی 19, 1399 منتشرشده در رسانه

ضرورت غلبه بر فشار روحی خبرنگاران

آذر 25, 1397 منتشرشده در اجتماعی

حضور جدی خبرنگاران درصحنه اعتراضات