فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

نشانه‌های کلامى

شهریور 15, 1398 منتشرشده در سینما

شناخت سینما و دلالت‌های سینمایی بسیار راهگشاست