دی 19, 1399 منتشرشده در تئاتر

مواجهه سوژه و جهان باز در تئاتر

مرداد 21, 1397 منتشرشده در سینما

وونگ کار وی، ژان لوک گدار